σημείο πρόσβασης wifi

ασύρματο σημείο πρόσβασης για το σπίτι, το ανώτατο όριο τοποθέτησε το ασύρματο σημείο πρόσβασης, σημείο πρόσβασης διαλυτικών χρώματος wifi.